Õpetaja ja IKT

Tegevused - http://www.hot.ee/kasiraamat/lehed/leht2.htm
Koolitused - http://www.tiigrihype.ee/?op=body&id=7

Õpetajate haridustehnoloogilised pädevusnõuded

Tavakasutaja (90-100%)
- Kasutab standardseid riistvara ja kontoritarkvara
- Valmistab, kogub ja süstematiseerib õppematerjale
- Integreerib IKT elemente ainekavasse
- Osaleb IKT-alastes projektides
- Mõistab tehnoloogia rolli enese ametialases arengus
- Hindab kriitiliselt olemasolevaid allikaid
Aktiivne rakendaja (40-50%)
- Mõistab IKT toimimise põhimõtteid
- Kasutab erinevaid e-õppe keskkondi õppetöös
- Kavandab ja korraldab IKT-põhist aktiivõpet
- Esitab oma loomingut, refleksioone ja pädevustõendeid e-portfoolio ja/või kodulehe abil
- Juhendab kolleege
Koordineerija/mentor (5-10%)- Analüüsib ja hindab kooli IKT infrastruktuuri arenguvajadusi
- Osaleb kooli infosüsteemi arendamisel
- Nõustab ja koolitab kolleege IKT kasutamisel
- Koordineerib e-õppe (sh. e-koduõppe) tööd oma koolis
- Osaleb kooli kvaliteedisüsteemi loomisel ja juurutamisel

Koolitused - kursused on õpetajatele tasuta

DigiTiiger - http://www.htk.tlu.ee/digitiiger
2006 - ..........
40 + 20 tundi
Innovatiivsed õppevahendid ja õppemeetodid
e-õppe keskkonnad
  - IVA - http://zope.eenet.ee/digitiiger
  - VIKO - http://viko.opetaja.ee
e-portfoolio
  - õpetaja e-portfoolio keskkond - http://eportfoolio.opetaja.ee/
Mõtte- ja mõistekaardid
  - Kidspiration - http://www.hot.ee/kidspirat
  - Inspiration - http://www.hot.ee/inspirat
  - MindOMO - http://www.hot.ee/mindomo
Õpitarkvara ja veebilehtede kasutamine õppetöös
Teadmiste kontrollimise meetodid ja mõtestatud õppimine
- HotPotatoes - http://www.hot.ee/hotpotatoes/
- Hindamismudelid - http://www.koolielu.edu.ee/hindamismudelid/
- eFormular - http://www.hot.ee/aluojalaine/formular.htm
Uusmeedia ja koostööprojektid
- Ajaveeb - http://digitiiger.blogspot.com
- eTwinning - http://www.htk.tlu.ee/etwinning/uldine
- Kevadpäev Euroopas - http://www.springday2009.net/ww/et/pub/spring2009/homepage.htm
DigiTiiger lisamoodulid - http://www.tiigrihype.ee/?op=body&id=182
Alates käesoleva aasta sügisest on õpetajatel võimalik osa saada DigiTiigri lisamoodulite koolitusest neljal erineval teemal:
- Enesekontrolli testi loomine programmiga HotPotatoes
Kursuse käigus tutvutakse enesekontrolli küsimuste ja testide koostamise metoodikaga ning õpitakse looma teste programmiga HotPotatoes. Lõputööna valmib igal kursuslasel testikogu, mis avaldatakse veebis.
- Õppematerjalide loomine ja avaldamine internetis
Kursusel tutvustatakse erinevaid keskkondi, millega õpetaja saab luua ja avaldada elektroonilisi õppematerjale. Õpitakse kasutama kodulehe loomise programmi Composer, õppematerjalide loomise keskkonda eXeLearning, veebipõhist kodulehe keskkonda GooglePage, failide transportimise võimalusi veebis ja veebipõhiste õppematerjalide koostamise põhimõtteid.
- Esitlused õppetöös ja nende jagamine internetis
Kursuse käigus tutvutakse programmiga MS PowerPoint ja erinevate veebikeskkondadega (Slideburner/SlideShare, Voicethread ja Zoho/ThinkFree) ning luuakse erinevat tüüpi esitlusi ning mänge. Lõputööna valmib igal kursuslasel esitlustekogu, mis avaldatakse veebis.
- Internet ja selle kasutamine õppetöös
Kursusel tutvutakse veebipõhiste õppematerjalide otsimise, jagamise, süstematiseerimise ning jälgimisvahenditega. Antakse ülevaade Google otsingusüsteemidest, slaidide, piltide ja järjehoidjate jagamise võimalustest.
Kursusele registreerijatel soovitatakse eelnevalt läbida õpetajate haridustehnoloogiliste pädevusnõuete teisele tasemele vastav baaskursus DigiTiiger.
Registreerimine toimub e-Formulari kaudu aadressil:  http://www.eformular.com/digitiiger/lisamoodulid.html
Projektipaun - http://www.htk.tlu.ee/projektipaun
IKT rakendamine projektõppes
Kursuse õppekava loomisel on aluseks võetud Microsofti ja Rahvusvahelise Haridustehnoloogia Seltsi (ISTE) koostööna valminud metoodika "IKT ooskuste rakendamine õppeprotsessis", mida on kohandanud ja täiendanud Tiigrihüppe Sihtasutus ning mida viiakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi toel.
Kursuse eesmärgiks on pakkuda õpetajatele lahendusi ja näiteid tehnoloogia efektiivseks kasutamiseks ning õpiprojektide läbiviimiseks nii oma aines, kui ka erinevate õppeainete integreerimisel.
Kursuse õppekava uudsus seisneb projektõppe metoodika ja arvutikoolituse integreerimises.
Lisaks arvutialastele oskustele saab kursusel osalenud õpetaja kogemuse ja teadmised projektõppe meetodi ja selle rakendamise kohta.
AnimaTiiger - http://www.htk.tlu.ee/animatiiger
"Animatsioon kui meediaõpetuse üks osa Eesti koolides" on Tiigrihüppe Sihtasutuse ja MTÜ Nukufilmi Lastestuudio koostöös valminud õpetajate täiendkoolituse õppekava.
Õppekava koosneb kolmest 8-tunnisest moodulist.
Esimeses moodulis tutvustatakse animatsiooni pedagoogilisi, terapeutilisi ja prühholoogilisi aspekte. Tutvutakse lähemalt programmiga Monkey Jam, mille abil iga õpetaja loob oma filmiklipi.
Teises moodulis tutvustakse animatsiooni olemusega põhjalikumalt. Käsitletakse filmi süžee ülesehituse ja põhimõtetega ning valmistatakse lamenukkfilme.
Kolmanda mooduli põhiteema on helindamine.
Õpetajaid juhendatakse ka õpilaste animatsiooni töötubade läbiviimisel.
DigiDirektor - http://www.tiigrihype.ee/?op=body&id=26
2005. aastal käivitus Tiigrihüppe Sihtasutuse ja BCS Koolituse koostööprojekt, mille käigus valmis koolijuhtide koolituse kompleksne seminariprogramm. Väljatöötatud programmi alusel viidi mitme aasta jooksul erinevates Eesti maakondades läbi koolijuhtidele suunatud koolituskursuseid. See oli programmi DigiDirektor esimene suurem alaprojekt.
Seoses ESF programmiga "Õppiv Tiiger 2008 - 2013" käivitub koolijuhtidele suunatud programmi DigiDirektor uus etapp. Koolituse läbiviimiseks ja koolitajate leidmiseks viiakse läbi riigihange. Koolijuhtide IKT-alased juhtimiskursused käivituvad taas 2008. aasta sügisel.
Tiigrimatemaatika - http://mott.edu.ee
Õpiprogrammide kasutamise koolitused
Wiris - http://www.wiris.ee/
T-algebra - http://math.ut.ee/T-algebra/
GeoGebra - http://www.geogebra.org/cms/
eTwinning koolitused - http://www.htk.tlu.ee/etwinning/opetaja-opib-koolitused/koolitused-eestis/
Koolitustel tutvustatakse õpetajatele ja koolijuhtidele, kuidas osaleda programmi Sõpruskoolid Euroopas/eTwinning raames partnerlusprojektides.
Koolituste raames toimuvad õppepäevad algajatele õpetajatele, kes alles alustavad projektitööga kui ka mentoritele, kes abistavad algajaid õpetajaid partnerotsingul, projektide loomisel ja projektis osalemisel. Viiakse läbi ka praktilisi koolitusi, mille käigus õpitakse erinevaid IKT vahendite kasutamist projektitöös.
Järgmine õppepäev on 15.jaanuaril Tartus koolijuhtidele ja õppealajuhatajatele.
Koolitus oma koolis - http://www.tiigrihype.ee/?op=body&id=31
Tiigrihüppe SA finantseerib 50%. Toetuse saamiseks tuleb täita taotluse vorm koos lisadega ja esitada see sihtasutusele nii paberkandjal kui elektrooniliselt.